Uw persoonsgegevens bij de Sint-Paulusparochie

Enkele van uw persoonsgegevens zijn bij ons, de Sint-Paulusparochie, bekend en opgeslagen. Wij hebben deze gegevens van u ontvangen naar aanleiding van een vroegere oppuntstelling van ons adressenbestand of omdat u deze via email, een antwoordformuliertje of onze website hebt bezorgd. Natuurlijk hechten wij waarde aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, waarvan uw persoonsgegevens deel uitmaken. Voor de gegevens die wij verwerken is de Sint-Paulusparochie verantwoordelijk. Daarom hebben wij dit beleid voor gegevensbescherming uitgewerkt en op onze website geplaatst. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij of hebben wij opgeslagen?

Wij verzamelen niet en beschikken ook niet over zogenaamd gevoelige persoonsgegevens.
Onze opgeslagen data beperken zich tot voor- en achternamen, e-mailadressen,
adresgegevens, telefoonnummers en mogelijk ook IP-adresadressen van de bezoekers van onze website en hun surfgedrag op onze website. 

Wij verzamelen in de regel geen gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar. We kunnen evenwel de leeftijd van de bezoekers van onze website niet controleren. Mocht het toch gebeurd zijn dat gegevens van een jongere -16 j. in ons gegevensbestand zouden opgeslagen zijn, dan worden deze gegevens verwijderd van zodra wij daarvan verwittigd worden. 

Met welk doel, op basis van welke grondslag en hoe lang verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken de persoonsgegevens waarvan hiervoor sprake enkel voor de volgende doeleinden: 
- de verzending van onze nieuwsbrieven en/of folders, in elektronische dan wel papieren versie;
- sporadische analyse van surfgedrag met het oog op verbetering van onze website en communicatie;
- verwerking op grond van een wettelijke verplichting.

Dit alles heeft tot doel u zo goed mogelijk te kunnen informeren over de religieuze vieringen, kunsthistorische benaderingen, gebeurtenissen en activiteiten van onze Paulusgemeenschap, concerten en evenementen, onze contacten met u zo efficiënt te laten verlopen en ons te gedragen naar onze wettelijke verplichtingen, waar nodig.

De bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig voor deze doeleinden bewaard.

Wil u aan deze opslag een einde stellen, dan volstaat een mailtje naar pastoor@sint-paulusparochie.be waarin u vraagt om uw gegevens te verwijderen. U kan ook altijd gebruik maken van de knop “uitschrijven” in onze nieuwsbrieven.

Zijn uw persoonsgegevens in onze bestanden beveiligd?

Wij hebben de passende administratieve en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, toegang door een onbevoegde en dgl. meer tegen te gaan. Mocht u vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zouden zijn of iemand daartoe onrechtmatig toegang zou hebben gekregen, dan neemt u best contact op per mail: pastoor@sint-paulusparochie.be.

Wij delen alvast geen persoonsgegevens met derden.

Kan u uw gegevens controleren, corrigeren of eventueel verwijderen?

Natuurlijk.
U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u ook altijd het recht om uw vroegere toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Tenslotte hebt u ook altijd het recht om ons te verplichten uw persoonsgegevens, althans deze waarover we beschikken, naar uzelf of een derde door te sturen. 

Telkens volstaat het daarvoor een mailtje te richten naar pastoor@sint-paulusparochie.be

Verdere informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) op www.privacycommission.be.


Sint-Paulusparochie, St.-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen.
pastoor@sint-paulusparochie.be

Als u afscheid moet nemen...

Een van uw dierbaren is overleden. Nu komt de tijd van afscheid nemen. Als christenen worden wij uitgenodigd om de overledene aan God toe te vertrouwen.

Zo geven wij uitdrukking aan onze liefde voor haar/hem en aan onze hoop op de verrijzenis. Daarbij willen we eerlijk rekening houden met de wensen van de overledene en zijn familie.

Het spreekt vanzelf dat u voor alle vragen, voorstellen, wensen... betreffende dit afscheid terecht kunt bij de parochieverantwoordelijken. Hun naam en telefoonnummer vind u op deze website.

Een brochure die u kan begeleiden om het afscheid te organiseren kunt u via deze schakel afladen (gebruik "Ctrl p" om de brochure af te drukken).

Neem contact op met de pastoor voor een concrete afspraak (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).

 

Wij zalven jou met onze liefde en Gods nabijheid...

Vroeger noemden de mensen dit sacrament 'het Heilig Oliesel' en deed het meteen denken aan de dood. Wanneer de dokter zijn armen in de hoogte stak en tegen de familie zei: 'roep de pastoor maar', dan wisten de mensen dat het zover was en moest de pastoor met het viaticum (de communie voor de stervenden waarmee ze gesterkt over de grens van leven naar dood konden) en met infirmorum (olie van de zieken) aanrukken. Het was een sacrament dat je zo laat mogelijk moest zien te krijgen, want al je zonden werden vergeven en dus kon ja daar maar beter niet te haastig mee zijn.

Tegenwoordig ziet men dat niet meer zo. Het sacrament van de ziekenzalving is een ritueel dat kracht wil geven aan wie ernstig ziek is.

De twee belangrijkste onderdelen ervan zijn de handoplegging en de zalving. Ze drukken precies uit wat de zieke verlangt: goede zorgen en geborgenheid boven zijn hoofd van mensen om zich heen maar ook van God. Zalven met olie die terug gezond of heel wil maken. Een ziekenzalving is geen gebeuren tussen de zieke en de priester alleen. De familie en ook de verzorgende mensen horen erbij. In die brede kring wordt met de zieke gebeden en worden deze betekenisvolle gebaren gedaan.

Als jij ernstig ziek bent en je wenst Gods nabijheid om je sterk te maken, dan verlang je misschien naar de ziekenzalving. Bel zelf of laat je familie gewoon bellen naar de pastoor (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie). Hij komt dan naar je thuis of naar de verzorgingsinstelling.